Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR AIRCONDITIONINGINSTALLATIEWERK VOOR CONSUMENTEN

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 39100362


I Algemene bepalingen

Artikel 1 – Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot een airconditioninginstallatie;
Installateur: de natuurlijke of rechtspersoon, een overeenkomst sluit betreffende een airconditioninginstallatie;
Werk: het totaal van de tussen de consument en de installateur overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door de installateur geleverde materialen;
Installatie: airconditioninginstallatie, waaronder begrepen een warmtepompinstallatie;
Meer- en minderwerk; door de consument gewenste toevoegingen aan respectievelijk verminderingen van het overeengekomen werk die leiden tot bijbetaling boven of inhouding op de overeengekomen aanneemsom;
Onderhoud; alle periodieke werkzaamheden die gericht zijn op bedrijfszeker en veilig gebruik van de installatie;
Service; het geheel van handelingen gericht op onderzoek naar en/of verhelpen van de oorzaak van een onverwacht opgekomen gebrek zoals bijvoorbeeld, storing, verstopping of lekkage;
Onderhoud/serviceabonnement;de overeenkomst die de installateur verplicht tot het geval geregeld verrichten van onderhoud en/of service aan een installatie;
Stelpost; een als zodanig in het aanbod c.q. de overeenkomst aangeduid bestedingsdoel met een bedrijf genoemd geldbedrag, dat in de aanneemsom is begrepen en ten laste waarvan nader in de overeenkomst beschreven uitgaven worden gebracht, waarbij het geldbedrag op een zodanig niveau moet zijn gesteld dat het bestedingsdoel met het genoemde geldbedrag kan worden gerealiseerd;
2. Allen in deze voorwaarden genoemde bedragen zijn inclusief BTW.

Artikel 2 – Werkingssfeer
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tussen een consument en een installateur en een installateur overeengekomen werk met betrekking tot een installatie, met uitzondering van onderhoud en service verricht binnen het kader van een onderhoud/serviceabonnement.

II Aanbod

Artikel 3. – Aanbod van de installateur

1. Het aanbod voor werk wordt schriftelijk of langs elektronische weg gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken. Het aanbod wordt voorzien van een
dagtekening en is onherroepelijk gedurende 20 dagen na ontvangst. Op ieder aanbod zijn de volgend leden van dit artikel van toepassing.
2. Het aanbod omvat een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden en de te leveren materialen, die voldoende gedetailleerd is om een goede beoordeling van het aanbod door
de consument mogelijk te maken.
3. Het aanbod vermeldt het tijdstip waarop dan wel de periode waarin met het werk worden begonnen en bevat een aanduiding van de duur van het werk.
4. Het aanbod geeft inzicht in de prijsvormingmethode die zal worden gehanteerd: aanneemsom of regie.
- Bij de prijsvormingmethode aanneemsom komen partijen een vast bedrag overeen
waartegen het werk wordt verricht.
- Bij de prijsvormingmethode regie doet de installateur een nauwkeurige opgave van de
prijsfactoren (onder andere eenheidsprijzen per uur van te verrichten arbeid en eenheidsprijzen van benodigde materialen).
Desgewenst geeft de installateur, indien de situatie hem dat mogelijk maakt, een indicatie van de te verwachten uitvoeringskosten door het noemen van een richtprijs.
5. Het aanbod vermeldt de betalingswijze.
6. De van het aanbod deel uitmakende tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en
berekeningen, die door de installateur of in zijn opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom
van de installateur. Zij mogen niet zonder zijn toestemming aan derden ter hand worden
gesteld of getoond. Zij mogen evenmin zonder zijn toestemming worden gekopieerd of
anderszins vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden
binnen 14 dagen na een daartoe door de installateur gedaan verzoek franco aan hem te
worden toegezonden.
7. Indien de consument het aanbod niet accepteert, is de installateur gerechtigd de kosten die
Gemoeid zijn met tot stand brengen van de offerte in rekening te brengen, mits hij de
Consument direct bij of na het vragen van het aanbod schriftelijk heeft gewezen op het
bestaan van deze verplichting en op de hoogte van deze kosten. In geval de installateur van
de in het lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt en de consument de desbetreffende
kosten heeft voldaan, gaan de bij de offerte behorende tekeningen over in eigendom op de
consument, onverminderd het intellectuele en industriële eigendomsrecht van de
installateur.
8. Indien de installateur bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruik wil maken van
Opslagruimte van de consument, dient hij dit in het aanbod te vermelden.
9. Het aanbod gaat vergezeld van een exemplaar van deze algemene voorwaarden.


III Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

Artikel 4 – Totstandkoming
De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de consument. De aanvaarding gebeurt bij voorkeur en waar mogelijk langs schriftelijke of elektronische weg. In geval van elektronische aanvaarding door de consument bevestigt de installateur langs elektronische weg de ontvangst van de opdracht aan de consument. Indien de consument het aanbod mondeling aanvaardt bevestigt de installateur de opdracht bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch.

Artikel 5 – Verplichtingen van de installateur
1. De installateur zal het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst
uitvoeren. De werkzaamheden worden verricht binnen de normale werktijden van de
installateur, tenzij anders overeengekomen. Indien de opdracht van de consument aan de
installateur strekt tot het verlenen van service, is de installateur verplicht om zich in te
spannen om de oorzaak van het gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het
gebrek te verhelpen.
2. De installateur neemt bij de uitvoering van het werk de daarop van toepassing zijnde
voorschriften in acht, zoals deze van kracht zijn of zullen zijn ten tijde van de uitvoering van
het werk. Een verhoging van de prijs als gevolg van wijziging van de voorschriften mag aan de
consument worden doorberekend, mits de installateur aantoont dat hij op het moment van
sluiten van de overeenkomst niet van de wijziging op de hoogte kon zijn.
3. De installateur is verplicht de consument te wijzen op de redelijkerwijs kenbare en voor het
werk relevante:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
- onjuistheden in de door de consument verlangde werkwijzen en constructies;
- gebreken van de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht;
- gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door de consument ter
Beschikking zijn gesteld;
- onjuistheden in de door of namens de consument versterkte gegevens, al het voorgaande
Voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan de installateur
Openbaren en de installateur ter zake deskundig moeten worden geacht.
4. De installateur is aansprakelijk voor schade, tenzij deze hem niet kan worden toegerekend,
tot een bedrag van maximaal € 500.000 per gebeurtenis.
5. De installateur vrijwaart de consument tegen aanspraken van derden tot vergoeding van Schade, voor zover deze door de uitvoering van zijn werk is toegebracht en te wijten is
aan de nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde handelingen van de installateur zelf of van zijn ondergeschikten of van andere door hem bij uitvoering van het werk
ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 6 – Verplichting van de consument
1. De consument stelt de installateur in de gelegenheid het werk te verrichten
2. De consument zorgt er voor dat de installateur tijdig kan beschikken over de voor het werk benodigde goedkeuringen (zoals vergunningen en ontheffingen) en de door hem voor
het werk te verschaffen gegevens. De installateur geeft hiervoor desgewenst aanwijzingen op zijn vakgebied.
3. De consument verschaft de hem ter beschikking staande aansluitingsmogelijkheden ten behoeve van de voor het werk benodigde energie. De benodigde elektriciteit, gas en water
zijn voor zijn rekening.
4. De consument draagt zorg voor een ongestoord gebruik van de in artikel 3 lid 8 bedoelde opslagruimte en zorgt als een goed bewaarder voor de zaken in de opslagruimte.
5. De consument dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de installateur behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht
dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de consument de installateur hiervan
tijdig in kennis te stellen.
6. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door een omstandigheid die door risico van de consument komt, dan dient de consument de daaruit voor de
installateur voortvloeiende schade te vergoeden indien deze aan de consument kan worden toegerekend.
7. De consument draagt het risico voor schade veroorzaakt door:
- onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden,
- onjuistheden in de door de consument verlangde constructies en werkwijzen,
- gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt verricht ,
- gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de consument ter beschikking zijn gesteld,
- onjuistheden in de door of namens de consument versterkte gegevens, een en ander
onverlet de plicht van de installateur om de consument te waarschuwen op grond van artikel 5 lid 3.
8. In geval van een tekortkoming van de installateur bij de uitvoering van de overeenkomst
wijst de consument de installateur daar schriftelijk op, met een duidelijke omschrijving van de tekortkoming en met een redelijke termijn om de tekortkoming te herstellen,
tenzij de installateur reeds door de enkele tekortkoming in verzuim is.


Artikel 7 – Vertraging bij aanvang of voortzetting van het werk
1. Indien de installateur zijn verplichtingen ter zake van de aanvang of de voortzetting van het werk niet nakomt, dan sommeert de consument hem schriftelijk zo spoedig mogelijk
met de uitvoering aan te vangen of het werk voort te zetten. De consument kan er daarbij op wijzen dat hij de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden zal
beschouwen indien de installateur 14 dagen na ontvangst van de brief in gebreke blijft. De consument is in dat geval bevoegd het werk door een derde te doen uitvoeren of
voorzetten.
2. De consument heeft, indien hij van de in het vorige lid bedoelde mogelijkheid gebruik maakt, recht op schadevergoeding, waaronder begrepen de eventuele in redelijkheid
gemaakte extra kosten om het werk door anderen te doen uitvoeren of voltooien. De consument mag dit verrekenen met hetgeen hij aan de installateur nog verschuldigd is.


Artikel 8 – Beëindiging van het werk in onvoltooide staat
1. De consument kan de uitvoering van het werk te allen tijde geheel of gedeeltelijk beëindigen.
2. Partijen zullen over en weer meewerken aan een gezamenlijke vastlegging van de feitelijke toestand van het werk op het moment van opleveringen in onvoltooide staat.
3. Tot op het moment van oplevering in onvoltooide staat is de installateur verplicht, tegen vergoeding, maatregelen te treffen ter voorkoming en beperking van de schade.
4. De consument zal de installateur de hem toekomende aanneemsom vergoeden, vermeerderd met de kosten van de in lid 3 bedoelde vergoeding(en) alsook met de andere door de
beëindiging ontstane kosten en verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten.
5. Indien een prijsvormingmethode is gehanteerd waarbij geen aanneemsom was vastgesteld, vergoedt de consument aan de installateur de door de installateur aan het werk bestede
loon- en materiaalkosten, de in lid 3 bedoelde vergoeding(en), de andere door beëindiging ontstane kosten, alsook de gederfde winst die de installateur over het gehele werk
zou hebben genoten.

Artikel 9 – Meer- en minderwerk
1. Bij de prijsvormingmethode “aanneemsom” kan de consument nadat de overeenkomst is tot stand gekomen meer- en minderwerk opdragen, mits het saldo van de daaruit voortvloeiende
verrekeningen niet meer bedraagt dan 15% van de aanneemsom.
2. In geval van door de consument opgedragen meerwerk kan de installateur alleen aanspraak maken op een verhoging van de prijs, indien hij de consument tijdig heeft gewezen op
de daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de consument dit zelf reeds had moeten begrijpen.
3. Als de som van de uitgaven die ten laste van een stelpost worden gedaan, hoger of lager blijkt dan het bedrag van die stelpost, wordt de afwijking verrekend als zijnde meer-
of minderwerk.
4. Meer- en minderwerk voor een bedrag van meer dan € 300 wordt voor of bij de opdracht daartoe schriftelijk vastgelegd, behoudens in spoedeisende omstandigheden.
5. Het ontbreken van een document laat de aanspraken van installateur resp. consument op verrekening van meerwerk resp. minderwerk onverlet. In dat geval rust het bewijs van de
opdracht op degene die de aanspraak maakt.

Artikel 10 – Onvoorziene omstandigheden
1. Wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, doet de installateur hiervan zo spoedig mogelijk mededeling aan de consument.
2. Indien de installateur de consument niet kan bereiken, dient hij het werk te onderbreken, behalve indien de onvoorziene omstandigheden onmiddellijk handelen vereisen.
3. Eventuele extra kosten die de installateur moet maken in verband met een onvoorziene omstandigheid die onmiddellijk handelen vereist en die redelijk ter beperking van de
schade, zullen door de consument worden vergoed.
4. Indien de onvoorziene omstandigheid niet onmiddellijk handelen vereist, dan zullen partijen gezamenlijk de verdere uitvoering van het werk bepalen.

Artikel 11- Overmacht
Wordt de uitvoering van het werk voor een der partijen onmogelijk door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, dan is deze gerechtigd de uitvoering van het werk te
(doen) beëindigen tegen vergoeding aan de andere partij van de reeds feitelijk gemaakte kosten.

Artikel 12 - Oplevering
1. Het werk is opgeleverd wanneer de installateur aan de consument heeft medegedeeld dat het werk voltooid is en deze het werk heeft aanvaard.
2. Het werk wordt als opgeleverd beschouw:
- hetzij wanneer 8 dagen zijn verstreken nadat de consument van de installateur de
mededeling heeft ontvangen dat het werk is voltooid en de consument heeft nagelaten het werk binnen die termijn te aanvaarden;
- hetzij wanneer de consument de installatie (opnieuw) in gebruik neemt, met dien verstande
dat door ingebruikneming van een gedeelte van het werk, dat gedeelte als opgeleverd
wordt beschouwd, tenzij het aan ingebruikneming verbonden gevolg (oplevering) niet
gerechtvaardigd is.
3. Bij overschrijding van een vast overeengekomen opleveringsdatum is de installateur verplicht
de door de consument hierdoor geleden schade te vergoeden.
4. Wanneer partijen een vermoedelijke datum van oplevering zijn overeengekomen, wordt het
Werk op of omstreeks deze datum opgeleverd.


IV Betaling

Artikel 12 – Vooruitbetaling/zekerheid
1. De installateur is gerechtigd bij een opdracht voor ten hoogste 40% van het eindbedrag
Vooruitbetaling te verlangen op voorwaarde dat hij hiervoor voldoende financiële zekerheid
Stelt als de consument daarom verzoekt.
2. De installateur kan bij het sluiten van de overeenkomst zekerheid bedingen van de
consument.
3. Na het sluiten van de overeenkomst kan de installateur zekerheid bedingen indien hij goede
grond heeft te vrezen dat de consument zijn betalingsverplichting niet zal nakomen. Indien
en zolang de consument in dat geval weigert of niet in staat is zekerheid te stellen, is de
installateur gerechtigd de uitvoering van het werk te onderbreken, voor zover dit
gerechtvaardigd is.

Artikel 14 – Betaling in termijnen
1. Partijen kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen gebeurt in evenredigheid met de
voortgang van het werk. Betaling dient in dat geval telkens plaats te vinden uiterlijk 14
dagen na ontvangst van de rekening.
2. Indien betaling in termijnen is overeengekomen en de installateur zijn verplichting ter zake
van de voortzetting van het werk niet nakomt, heeft de consument de bevoegdheid zijn
betaling van een termijn op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.Artikel 15 – De eindafrekening
1. Binnen een redelijk termijn na de oplevering dient de installateur bij de consument de eindafrekening in.
2. In geval van toepassing van de prijs vormingsmethode aanneemsom bevat de eindafrekening een duidelijke omschrijving van de oorspronkelijke opdracht en het eventueel
opgedragen meer- en/of minderwerk.
3. In geval van toepassing van de prijs vormingsmethode regie bevat de eindafrekening een specificatie van de gebruikte materialen en de kosten daarvan, van de gewerkte uren en
de uurtarieven, en van de overige kosten. Heeft de installateur een richtprijs genoemd, dan mag de richtprijs met niet meer dan 10% worden overschreden, tenzij de
installateur de consument tijdig heeft gewaarschuwd voor een grotere overschrijding van de richtprijs.
4. Betaling van de eindafrekening vindt plaats binnen 30 dagen na ontvangst van de rekening.

Artikel 16 – Niet nakomen betalingsverplichting
1. Indien de consument niet tijdig betaalt wordt hij wettelijk geacht zonder enige ingebrekestelling in verzuim te verkeren. Niettemin zendt de installateur na het verstrijken
van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 4 één betalingsherinnering, waarin hij consument op zin verzuim wijst en hem alsnog de gelegenheid
geeft binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen.
2. Over de betaling die niet tijdig is verricht, kan de installateur rente in rekening brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum als bedoeld in artikel 14 lid 1 en
artikel 15 lid 4 tot de dag van ontvangst van verschuldigde. Deze rente is gelijk aan de wettelijke rente ingevolge artikel 6 : 119 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De installateur is na verloop van de in lid 1 bedoelde termijn van 14 dagen bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan hem verschuldigde
bedrag. Indien de installateur hiertoe overgaat, zijn de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten naar redelijkheid voor rekening van de consument.
4. De installateur blijft de eigenaar van nog niet verwerkte materialen, totdat de consument aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Indien de installateur een door hem aan de consument verschuldigde betaling of schadevergoeding niet tijdig betaald, dan wijst de consument hem per brief op zijn verzuim.
Indien de installateur niet binnen 14 dagen na ontvangst van deze brief heeft betaald, wordt hij geacht – zonder verdere ingebrekestelling – in verzuim te verkeren.
De leden 2 en 3 van dit artikel zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 – Opschorting van betaling
1. Indien het opgeleverde werk niet voldoet aan de overeenkomst, heeft de consument het recht de betaling op te schorten, met dien verstande dat het op te schorten bedrag
in een redelijke verhouding dient te staan tot het geconstateerde gebrek.
2. Indien het opgeschorte bedrag niet in een redelijke verhouding staat tot het geconstateerde gebrek, heeft de installateur het recht de in artikel 16 lid 2 bedoelde rente
te vorderen over het te veel opgeschorte bedrag.

V. Conformiteit en garantie

Artikel 18 – Beantwoording werk aan overeenkomst en garanties
1. De installateur staat ervoor in dat het opgeleverde werk beantwoord aan de overeenkomst. De installateur staat er bovendien voor in dat het werk die eigenschappen bezit die,
alle omstandigheden genomen , voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeenkomen.

2. Indien zich na oplevering van het werk een tekortkoming openbaart die maakt dat het werk
niet beantwoordt aan de overeenkomst zoals omschreven in het eerste lid, geldt –
onverminderd de rechten die de wet de consument toekent – het bepaalde in het volgende
lid.
3. Treedt de tekortkoming aan de dag binnen achttien maanden na de oplevering van het werk,
dan wordt vermoed dat het werk bij oplevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord.
De installateur zal in dat geval kosteloos de tekortkoming verhelpen, tenzij hij aantoont dat
de tekortkoming hem niet kan worden toegerekend.
Van een toerekenbare tekortkoming is in elk geval geen sprake indien:
- gebreken aan de installatie niet zo spoedig mogelijk nadat ze ontdekt werden of
redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk aan de installateur zijn gemeld;
-gebreken zijn veroorzaakt door een fout, onoordeelkundig gebruik of verzuim van de
consument die de opdracht heeft gegeven of zijn rechtsopvolger, dan wel door van buiten
komende oorzaken;
- het gebrek geen gevolg is van het werk;
- gedurende de garantietermijn zonder schriftelijke toestemming van de installateur door de
consument aan een derde opdracht is verstrekt van welke aard dan ook om aan de
installatie voorzieningen te treffen, dan wel wanneer door de consument zelf zodanige
voorzieningen zijn getroffen, met dien verstande dat de garantie niet vervalt als dat gezien
de aard en omvang van de getroffen voorzieningen niet gerechtvaardigd is;
- gedurende de garantieperiode geen controle en periodiek onderhoud wordt verricht aan de
airconditioninginstallatie die onderhoud behoeft;
- de consument niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, tenzij hij gebruik maakt
van het recht de betaling op te schorten overeenkomstig artikel 17, met dien verstande dat
de garantie niet vervalt in het geval de consument geen enkel verwijt kan worden gemaakt
van het niet tijdig betalen;
- de consument geen zorg draagt voor een zodanig beheer van de airconditioninginstallatie
dat verlies van koudemiddel gedurende het gebruik wordt voorkomen.
4. De installateur kan ruimere termijnen stellen dan die genoemd in het derde lid. Ook kan de
installateur, in aanvullen op het bepaalde in het derde lid, andere vormen van garantie
bieden, mits daarbij wordt vermeld dat die niet afdoen aan de rechten of vorderingen die de
consument heeft op grond van de wet.

VI Klachten en geschillen

Artikel 19 – Klachten
Klachten over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de installateur tijdig nadat de consument de
gebreken heeft ontdekt. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de
consument zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 20 – Geschillenregeling
1. Geschillen tussen consument en installateur over de totstandkoming of de uitvoering van de
overeenkomst kunnen zowel door de consument als door de installateur aanhangig worden
gemaakt bij de geschillencommissie.
2. De geschillencommissie neemt een geschil slechts in behandeling, indien de consument zijn
klacht eerst overeenkomstig het bepaalde in artikel 19 bij de installateur heeft ingediend en
dit niet heeft geleid tot een voor beide partijen bevredigende oplossing.
3. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie
Aanhangig te worden gemaakt.

4. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.
5. Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de installateur
aan deze keuze gebonden.
6. Wanneer de installateur een geschil wil voorleggen aan de geschillencommissie, moet hij
eerst de consument schriftelijk vragen zich binnen een maand uit te spreken of hij daarmee
akkoord gaat. De installateur dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van
voornoemde termijn vrij acht om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
7. De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor
haar geldende reglement. De beslissing van de geschillencommissie gebeurt in de vorm van
een bindend advies.
8. Uitsluitend de gewone rechter dan wel de hierboven genoemde geschillencommissie is
bevoegd van geschillen kennis te nemen.